Updates from 四月, 2008 Toggle Comment Threads | 键盘快捷键

 • burning 1:55 am on 2008年04月10日 链接地址 | 回复  

  今天做的泥塑场景 

  今天做泥塑场景,上几个图片

   
 • burning 5:56 pm on 2008年04月09日 链接地址 | 回复  

  今天做的泥塑场景 

  今天做泥塑场景,上几个图片

   
  • Jack Park 1:00 上午 on 2008年04月10日 链接地址 | 回复

   你的工作?
   都很有意思。。呵呵

  • tonny 1:41 下午 on 2008年04月22日 链接地址 | 回复

   让人想起了

   小学时候的快乐时光

   挖地三尺也要找到好的粘土

   呵呵

 • burning 7:47 am on 2008年04月07日 链接地址 | 回复  

  firegestures:新的Friefox鼠标手势扩展 

  最近All-in-One gestures使用鼠标手势打开刚刚关闭的链接,无意中找到另外一款鼠标手势的扩展:firegestures这一款更加的轻便,而且可以自己定义脚本来扩展他的功能,使用起来和All-in-One gestures有很多相似之处,只是firegestures不能配合NextPlease工作,试了好几个脚本也没成功。google一下,发现好东西了:

  方法一:
  台湾的Firefox论坛有介绍:
  下一页:

  代码:
  var browser = getBrowser();

  var isLink=0;

  for(i = 0; i < window._content.document.links.length; i++) {

  var link = window._content.document.links[i].text.toLowerCase();

  if (link.indexOf(“next”) > -1|| link.indexOf(“下一页”) > -1){

  window._content.document.location = window._content.document.links[i].href;

  i = window._content.document.links.length;

  isLink=1;

  }

  }

  if(isLink==0){

  var w=window._content.location.href.split(new
  RegExp(‘(\d+)’));for(var i=w.length-1;i>=0;i–)if(w[i].match(new
  RegExp(‘\d+’)))break;if(i>=0){var l=w[i].length;if(w[i].match(new
  RegExp(‘^0’)))w[i]=(+w[i]+1000000001).toString().substring(10-l);else
  w[i]++;try{window._content.location=w.join(”)}catch(ex){}}

  }

  isLink=0;

  上一页:

  代码:
  var browser = getBrowser();

  var isLink=0;

  for(i = 0; i < window._content.document.links.length; i++) {

  var link = window._content.document.links[i].text.toLowerCase();

  if ((link.indexOf(“previous”) > -1) || (link.indexOf(“prev”) > -1) || (link.indexOf(“上一页”) > -1) )

  {window._content.document.location = window._content.document.links[i].href

  i = window._content.document.links.length

  isLink=1}}

  if(isLink==0){

  var w=window._content.location.href.split(new
  RegExp(‘(\d+)’));for(var i=w.length-1;i>=0;i–)if(w[i].match(new
  RegExp(‘\d+’)))break;if(i>=0){var l=w[i].length;if(w[i].match(new
  RegExp(‘^0’)))w[i]=(+w[i]+999999999).toString().substring(10-l);else
  w[i]–;try{window._content.location=w.join(”)}catch(ex){}}

  }

  isLink=0;

  把这两个各自定义一个鼠标手势,基本上到所有的论坛都所向披靡了!
  这儿有这款扩展的详细介绍。

  ——————-方法分割线————————–
  方法二:
  有安装NextPlease!的人,不妨参考以下这篇:
  Using NextPlease!

  在FireGestures中自订下列Scripts:

  //NextPlease
  try{document.getElementById(‘nextPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //PrevPlease
  try{document.getElementById(‘prevPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //FirstPlease
  try{document.getElementById(‘firstPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //LastPlease
  try{document.getElementById(‘lastPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  ————————-
  这些可以是扔掉All-in-One gestures了!

   
 • burning 11:34 pm on 2008年04月06日 链接地址 | 回复  

  firegestures:新的Friefox鼠标手势扩展 

  最近All-in-One gestures使用鼠标手势打开刚刚关闭的链接,无意中找到另外一款鼠标手势的扩展:firegestures这一款更加的轻便,而且可以自己定义脚本来扩展他的功能,使用起来和All-in-One gestures有很多相似之处,只是firegestures不能配合NextPlease工作,试了好几个脚本也没成功。google一下,发现好东西了:

  方法一:
  台湾的Firefox论坛有介绍:
  下一页:

  代码:
  var browser = getBrowser();

  var isLink=0;

  for(i = 0; i < window._content.document.links.length; i++) {

  var link = window._content.document.links[i].text.toLowerCase();

  if (link.indexOf(“next”) > -1|| link.indexOf(“下一页”) > -1){

  window._content.document.location = window._content.document.links[i].href;

  i = window._content.document.links.length;

  isLink=1;

  }

  }

  if(isLink==0){

  var w=window._content.location.href.split(new
  RegExp(‘(\\d+)’));for(var i=w.length-1;i>=0;i–)if(w[i].match(new
  RegExp(‘\\d+’)))break;if(i>=0){var l=w[i].length;if(w[i].match(new
  RegExp(‘^0’)))w[i]=(+w[i]+1000000001).toString().substring(10-l);else
  w[i]++;try{window._content.location=w.join(”)}catch(ex){}}

  }

  isLink=0;

  上一页:

  代码:
  var browser = getBrowser();

  var isLink=0;

  for(i = 0; i < window._content.document.links.length; i++) {

  var link = window._content.document.links[i].text.toLowerCase();

  if ((link.indexOf(“previous”) > -1) || (link.indexOf(“prev”) > -1) || (link.indexOf(“上一页”) > -1) )

  {window._content.document.location = window._content.document.links[i].href

  i = window._content.document.links.length

  isLink=1}}

  if(isLink==0){

  var w=window._content.location.href.split(new
  RegExp(‘(\\d+)’));for(var i=w.length-1;i>=0;i–)if(w[i].match(new
  RegExp(‘\\d+’)))break;if(i>=0){var l=w[i].length;if(w[i].match(new
  RegExp(‘^0’)))w[i]=(+w[i]+999999999).toString().substring(10-l);else
  w[i]–;try{window._content.location=w.join(”)}catch(ex){}}

  }

  isLink=0;

  把这两个各自定义一个鼠标手势,基本上到所有的论坛都所向披靡了!
  这儿有这款扩展的详细介绍。

  ——————-方法分割线————————–
  方法二:
  有安装NextPlease!的人,不妨参考以下这篇:
  Using NextPlease!

  在FireGestures中自订下列Scripts:

  //NextPlease
  try{document.getElementById(‘nextPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //PrevPlease
  try{document.getElementById(‘prevPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //FirstPlease
  try{document.getElementById(‘firstPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  //LastPlease
  try{document.getElementById(‘lastPleasePopupMenu’).doCommand();}catch(er){}

  ————————-
  这些可以是扔掉All-in-One gestures了!

   
 • burning 1:34 am on 2008年04月04日 链接地址 | 回复  

  警惕02151395555这个骗子电话 

  今天接到这个电话,说是招商银行信用卡服务中心的,为了感谢长期使用招商银行信用卡,说赠送礼品!好像是什么保险之类的。
  我:招商银行信用卡服务不至于是这个电话吧!
  对面:那还有假,如果你的手机有来电显示,可以看看电话末位是95555,你可以搜索一下,看看是不是招商的服务电话
  我:我早有搜过了,网上都说是个骗子,忽悠人的!
  对面:那么我有什么可以骗你的?
  我:那么没什么可以骗我的,那就给我把你们的礼品按照对账单的地址给我发过来吧
  对面:(对面有点着急)那好,*先生,你不信那就算了
  我:客服人员就这个态度?我投诉你!
  ……对方挂线了

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
回复
e
编辑
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
取消